Skupščina 2023 - vabilo društvom

Društva in klubi

vabimo vas na sejo skupščine, ki bo

v torek, 21.3.2023 ob 17. uri v prostorih Zavarovalnice Triglav, OE Ljubljana, Verovškova ulica 60 B

Predlog dnevnega reda:

  1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine
  2. Delovno predsedstvo
  3. Verifikacijska komisija
  4. Potrditev zapisnikov  sej skupščine 2022
  5. Poročila o delu in Poročilo o gospodarjenju s sredstvi, z bilanco stanja in bilanco uspeha
  6. Poročilo Nadzornega odbora
  7. Programi dela in okvirni finančni načrt
  8. Razno

Skladno s Statutom AŠ 2005 imajo na seji Skupščine pravico glasovanja:

  • društva – člani AŠ 2005, ki so za tekoče leto plačali članarino/ seznam je potrdil UO  / priloga
  • člani Upravnega obora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča AŠ 2005.

Na Skupščino so vabljena tudi društva, ki niso plačala članarine, in člani drugih organov AŠ 2005, ki pa nimajo pravice glasovanja.

V pričakovanju Vaše udeležbe Vas pozdravljam!

  

 Zveza za avto šport Slovenije – AŠ 2005

 Predsednik Rado Raspet            

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram