Skupščina AŠ 2005 - Vabilo

Skladno z 28. in v povezavi z 19. členom Statuta Zveze za avto šport Slovenije - AŠ 2005, sklicujem

SEJO SKUPŠČINE ZVEZE ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE - AŠ 2005,

ki bo

v torek, 19.4.2022 ob 17. uri

v prostorih Zavarovalnice Triglav, OE Ljubljana, Verovškova ulica 60 B

Predlog dnevnega reda:

  1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine
  2. Delovno predsedstvo
  3. Verifikacijska komisija
  4. Potrditev zapisnikov  sej skupščine (2020, lanska korespondenčna)
  5. Poročila o delu in Poročilo o gospodarjenju s sredstvi, z bilanco stanja in bilanco uspeha
  6. Poročilo Nadzornega odbora
  7. Programi dela in okvirni finančni načrt
  8. Razno

V prilogi je pooblastilo za vašega delegata.

Vabilo na sejo Skupščine AŠ 2005

Skladno s Statutom AŠ 2005 imajo na seji Skupščine pravico glasovanja:

  • društva – člani AŠ 2005, ki so za tekoče leto plačali članarino/ seznam je potrdil UO  / priloga
  • člani Upravnega obora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča AŠ 2005.

Na Skupščino so vabljena tudi društva, ki niso plačala članarine, in člani drugih organov AŠ 2005, ki pa nimajo pravice glasovanja.

Gradiva za sejo Skupščine bodo objavljena na spletni strani in v Zeleni knjigi.

V pričakovanju Vaše udeležbe Vas pozdravljam.

Predsednik AŠ 2005, Rado Raspet

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram